LƯỢC GIẢI (Đoạn 4)

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 43219)
LƯỢC GIẢI (Đoạn 4)

Bởi Đức Thầy đầy lòng Từ bi bác ái, không nỡ để chúng sanh mãi trôi lăn trong vòng khổ nạn của cơ tận diệt, nên Ngài thừa sắc lịnh của Đức Phật Vương chuyển lập Hội Long Hoa tuyển chọn kẻ hiền tài, kiến tạo đời Thượng Ngươn Thánh Đức:

                   “Long Hoa Hội ân cần lo lập,

                     Lập cho rồi tam thập lục nhơn.”

                                                (Thiên lý ca)

          Ngài cũng còn có trách nhiệm chọn những người tu hành được đầy đủ Thiện-Căn tức trọn lành trọn sáng để tiếp tục quảng truyền chánh pháp, rộng độ quần sanh khiến cả nhân loại đều biết giác ngộ, dứt lòng tham sát, tôn trọng lẽ công bằng nhân đạo, bác ái vị tha để cùng xây dựng cuộc hòa minh khắp thế giới. Như Ngài đã bộc lộ qua đoạn:

“Rằng bên thế giới Ta-Bà,

Chúng sanh tàn sát cũng là vì tham.

Di-Đà mở cuộc hội đàm,

Cùng chư Bồ Tát quyết đam pháp lành.

Tịnh bình rưới khắp chúng sanh,

Làm cho giác ngộ hiền lành như ta.

Cộng đồng hoạch định san hà,

Nước ai nấy ở nhà nhà tự do”.

                             (bài Lìa Sài Gòn)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn