II. PHƯƠNG TIỆN ĐỘ ĐỜI :

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 56979)
II. PHƯƠNG TIỆN ĐỘ ĐỜI :

công cuộc cứu thế độ dân, Đức Giáo Chủ dùng ba phương tiện chính yếu được gọi là Tam Độ Nhất Như:

          1.- Trị Bịnh Độ Đời: Bởi chúng sanh thời Mạt Pháp đa số là hạ căn thiểu trí, phước mỏng nghiệp dày nên Đức Giáo Chủ tạm dùng “Huyền diệu của tiên gia độ bịnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan”. Ngài khéo léo đưa họ từ chỗ hết bịnh đến quy y Tam Bảo.

          2.- Thuyết Pháp Độ Đời: Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939), tức là ngày “Ta chịu lịnh Tây phương thọ ký”, Đức Giáo Chủ nói chuyện nhiều hơn trước, gặp ai cũng nói và khuyên mọi nguời nên làm lành lánh dữ, niêm Phật, xem Kinh. Ngoài ra, Ngài còn thuyết pháp hằng trăm, hằng ngàn lần trước đa số thính giả. Ngài biện minh Chánh-Pháp Vô-Vi và con đường tội phước để cho mọi người nhận thức được Chân Lý mà phát tâm hành thiện. Như trong bài Sứ Mạng, Ngài đã nói:“Phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của Tín nữ, Thiện nam. Trên thì nói Phật Pháp cho kẻ có lòng mộ đạo qui căn, gây gốc thiện duyên cùng Thầy Tổ”.

          3.- Sáng Tác Sấm Giảng Độ Đời: Ngoài sự trị bịnh và thuyết pháp, Đức Giáo Chủ còn sáng tác rất nhiều thi thơ Sấm Giảng để tiện bề truyền bá giáo lý khắp bàng dân bá tánh, như Ngài đã nói: Đến trung tuần tháng Tám, Ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu Khùng Điên, mượn bút mực tiết lộ lấy Thiên Cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sau đền tội cũng chẳng trách Phật Tiên không chỉ bảo”. Trong Giác Mê Tâm Kệ Ngài cũng nói:

“Dạy bổn-đạo lấy lời đích-xác,

Mà chẳng tu là bởi không ưa.

Chớ nước sâu mà bị gàu thưa,

Dân đông-đảo lời truyền chẳng xiết.

Nên phải tạm mượn cây ngòi viết,

Đem Đạo-mầu như hạn cho mưa.

Đặng tố-trần tâm ý Người Xưa,

Chữ thậm thâm trong kinh Phật-Giáo”.

Và:

Ngọn bút sắt chỉ đường người tối,

Gậy kim cang đưa chúng lên đàng.

Kíp nương theo trực chỉ Tây phương,

Đến Cực Lạc tìm nơi An Dưỡng”.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn