Ảnh Hưởng Trong Dân Chúng

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 38248)
Ảnh Hưởng Trong Dân Chúng

Nhờ có cách truyền giáo giản dị, gần với nếp sống của lương dân, họ là những người từng phen chịu khổ qua bao nhiêu lần chiến tranh dữ dội với quân Xiêm (1833), loạn Lê Văn Khôi (1833), loạn Lâm Sâm (1841)... cho nên ảnh hưởng của phái Bửu Sơn Kỳ Hương do Phật Thầy khai sáng dễ lan rộng sâu xa. Người ta răm rắp tuân hành giáo lý của Ngài như người chiến sĩ tuân theo một quân vụ lệnh:

  Bữa cháu rau đã an phận khó
 Còn hơn người bán chó treo dê
 Khát thời uống nước Tào Khê
 Đói ăn Ma phạn, tối về canh tân

 Thật vậy, Đức Phật Thầy đã thấy trước cái viễn đồ của dân tộc Việt Nam nên đã đặt ra nhiều vấn đề hệ trọng cho cuộc sống: Phải tu phải học phải gắng gổ lo đời chớ không được tách lìa cõi thế. Ngài cũng đã suy ra rằng trong các giáo điều của Đức Thế Tôn trải mấy ngàn năm có nhiều chổ bị sai thù do người sau xuyên tạc và có chổ không còn hợp thời nữa, nên mới chủ trương chỉnh lại Phật Pháp.

 Ảnh hưởng của phái Bửu Sơn Kỳ Hương với nhân dân ở đây, nếu đem so với dòng đạo Mormons ở Mỹ Châu vào cùng một thế kỷ trước, khi nhóm tôn giáo nầy cũng chủ trương khai thác các địa điểm hoang vu miền Illinois và vùng Lac Salé, thì tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương phải có ảnh hưởng sâu xa hơn vậy. (7)

 Học giả Lê Văn Siêu, khi nhìn qua giáo lý của Đức Phật Thầy với nhỡn quan Xã Hội Học, đã xét rằng: một miền đồng bằng phì nhiêu có dân cư trù mật như miền Hậu Giang, nếu không có giáo lý Học Phật Tu Nhân của Phật Thầy hóa độ, tất có thể khiến đám dân tứ chiến quần cư nầy biến ở đây thành một nơi điếm đàng trụy lạc. Bởi cái sức trù phú, sang mãn của nó, nếu không được hướng dẫn bằng một học thuyết tâm linh giản dị trên tư tưởng tự do, chắc chắn sẽ đưa tới lạc lỏng, đổ vỡ (8).

Nhận xét đó đáng cho chúng ta suy nghĩ.
*********
Chú thích:

(7) GH.Bousquet Les Mormons, Presses universitaires, 1949
(8) Lê Văn Siêu: Giáo Lý học Phật tu Nhân của Phật Thầy Tây An, Đuốc Từ Bi số 3 tháng 4-1965.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn