Vô Vi trong Giáo Lý của Đức Giáo Chủ

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 41837)
Vô Vi trong Giáo Lý của Đức Giáo Chủ

 

 

Cùng trường hợp với các bậc thánh nhân,hiền triết, Đức giáo Chủ hóa hiện ra đời dùng vào lúc chiến tranh bắt đầu khai diễn, con người đang thao thức trong ngàn khắc khoải, lo âu. Đạo đức suy đồi, Phật Pháp bị lãng quên không người góp công hoằng hóa. Vì tình thương rộng lớn đối với chúng sanh trong thời mạt pháp, Ngài quyết đứng ra dựng Đạo cứu Đời. Ngài lấy vô vi chơn truyền của Đức Thích Ca làm nồng cốt. Bước đầu truyền đạo, Ngài tạm dùng sự huyền diệu của Mật giáo để đối cơ cảm hóa kẻ ít thiện căn.Sau đó Ngài dung hợp hai pháp môn Phước, Huệ để làm cơ bản tu học cho các tín đồ.

 

Thông thường các nhà sáng lập ra tôn giáo, triết học, trước hết phải lưu tâm đến vấn đề trình bày vũ trụ quan trên giáo lý, học thuyết của mình, nhằm giúp cho con người an tâm mà qui hướng, nhập môn. Đức Giáo Chủ khác hơn! Vì đạo của Ngài chính là đạo Phật, vũ trụ quan của Ngài là vũ trụ quan của Phật. Những gì Ngài phải nói, hai ngàn năm về trước Đức ThíchCa đã nói hết rồi. Vả lại Ngài có viết:

 

Làm “Vô vi” chánh đạo mới mầu

Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu

Hãy tầm kiếm cái không mới có

 

Câu này đã xác nhận rằng Ngài không làm khác hơn Đức Thích Ca, nhưng vì Đạo Phật quá cao sâu phong phú mà nhân sanh thì phước huệ mỏnh manh, nếu không ai khuyết khích dắt dìu thì rất dễ sai lầm mất gốc. Bởi lẽ ấy nên Ngài phải ra công chỉ nẻo vô vi (cái không) cho những ai muốn tìm chánh đạo (cái có).

 

Cái “không” ở đây không thể lầm lẫn với cái “không” của Lão Tử, mà là cái “chán không diệt hữu” của Phật vậy.

 

Cứ như câu:

 

Đạo “vô vi” của Phật ân cần

Nối theo chí Thích Ca ngày trước

 

thiết tưởng không còn gì rõ rệt hơn cho chúng ta xác định nguồn gốc chữ vô vi trong đạo của Ngài.

 

Xưa, sau 49 năm thuyết pháp, Phật không muốn dùng tới kinh văn giáo điển, Phật chỉ đưa tay cầm lấy hoa sen rồi im lặng, thế mà ông Ma Ha Ca Diếp liền đắc đạo vô vi.

 

Ngày nay, Đức Giáo Chủ cũng dạy cho tín đồ không nên bày biện ra sắc tướng thinh âm, mà chỉ cần quay trở về với bản tâm thanh tịnh. Vì có câu: “Phật tức tâm, tâm tức Phật”. Mà trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, bình đẳng như nhau, ai cũng có thể tự mình đắc quả. Đức Giáo Chủ há chẳng nói:

 

Phật tại tâm chớ có đâu xa

Mà tìm kiếm ở trên non núi

 

Rốt lại, người hành đạo chỉ cần có cái tâm. Hễ giữ tâm cho thanh tịnh thì chẳng đdợi gì phải tìm kiếm ở bên ngoài, Phật sẽ hiện ra ngay ở trong tâm.

 

Đi đôi với việc hướng về bản tâm thanh tịnh, Đức Giáo Chủ cũng không ngớt kêu gọi tín đồ cùng hàng tu sĩ sớm dứt bỏ mọi việc làm có tánh cách dị đoan mê tín, giải trừ tà kiến, diệt lòng ái thủ ngã chấp. Ngài nói:

 

Tu “vô vi” chẳng cúng chè xôi

Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn