Mẩu chuyện số 38 - QUY Y THÌ PHẢI LÀM Y

23 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 39979)
Mẩu chuyện số 38 - QUY Y THÌ PHẢI LÀM Y

N

ăm Canh Thìn (1940), một ngày đẹp trời, quần chúng đến yết kiến Đức Thầy rất đông. Họ sắp hàng nhau, kẻ đứng, người ngồi, tụ họp đầy trước đường ở Tổ Đình để nghe Đức Thầy thuyết Pháp. Lời của Đức Thầy trong sáng, hấp dẫn lạ lùng, khiến mọi người chăm chú như say ngây ngất.

Bỗng một đoàn phụ nữ khoản 20 người từ ngoài tiến vào vái chào Đức Thầy rồi xếp hàng chen vào đám đông nầy.

Đức Thầy hỏi:

-Các bà từ xa đến đây hẳn là mộ đạo và chắc là có quy y?

Bà đứng tuổi cuối đầu nhỏ nhẹ thưa:

-Bạch thầy! Chúng con đã quy y đầu Phật, mong theo Phật để tu hành.

Đức Thầy đáp:

-Được lắm, biết đạo là quí, nhưng từ trước đến nay phần đông quy y là chỉ để y, không làm theo. Bây giờ qui y thì phải làm y. Mấy bà nên sửa mình, trau tâm và niệm Phật.

Rồi Thầy nói thêm:

-Việc niệm Phật phải cho bền. Phải niệm niệm tùng tâm khởi niệm sáu chữ Di Đà, đi đứng, nằm ngồi đều tưởng niệm không quên. Bửa củi, giã gạo, xách nước, nấu cơm, đều niệm được cả.

Thuật theo Đuốc Từ Bi.

PHẦN NHẬN XÉT:

Hai chữ qui y đã có từ 25 Thế kỷ trước, và người qui y từ xưa đến nay không số đếm tính cho hết được. Nhưng phần đông người ta thường qui y rồi cứ để y, chớ không hề cải sửa. Để ý thức chung cho quần chúng, ngài nói với mấy bà tín nữ như trên, cốt để cho chúng ta biết sự tu hành là do ở chỗ trau tâm sửa tánh và chuyên nhứt niệm Phật. Ngài dạy:

-Nam mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, rán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc.

Rán trì tâm tưởng niệm canh thâu,

Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp.

Việc biến chuyển Thiên cơ rất gấp,

Khuyên chúng sanh hãy rán tu hành.

Cầu linh hồn cho được vãng sanh,

Đây chỉ rõ đường đi nước bước.

(Quyển 2 Kệ Dân Của Người Khùng)

Nếu quy y mà cứ để y thì dù có trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng được thành. Bởi muốn cho tín đồ biết được ý nghĩa của chữ quy y mà nhứt tâm trau sửa, nên Ngài đã viết ở đoạn khác như sau:

-Quy y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta, ta cũng làm theo cách ấy. Thầy cảnh tỉnh, giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời, cần nhứt ở chỗ giữ giới luật hàng ngày.

Chúng ta là người học đạo muốn khỏi khổ luân hồi, tiến triển trên con đường giải thoát thì lúc nào cũng cúi đầu tuân thủ lời Thánh huấn của Tổ Thầy, mới khỏi uổng công Cửu Huyền trông đợi nơi chín suối.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn