4-Sứ-mạng của Đức Huỳnh Giáo-chủ

15 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 27245)
4-Sứ-mạng của Đức Huỳnh Giáo-chủ

 

Đức Huỳnh Giáo-chủ cho biết lần xuống thế kỳ này là Ngài vưng lịnh của Phật Tổ :

Ta vì vưng sắc lịnh Ngọc-Toà,

Đền Linh-Khứu sơn trung chịu mạng.

Ngài cho biết là Ngài xuống thế-gian mà truyền diệu pháp cho đời cải tà qui chánh :

Ngọc-Toà Phật-Tổ nấy sai Ta,

Xuống cứu thế-gian nẻo vạy tà.

Hiệp sức tớ Thầy truyền diệu-pháp,

Cho đời thấu rõ đạo Ma-ha.

Đã dành “ai liễu đạo nơi quốc-độ nào thì cũng phải trở về quốc-độ ấy mà trợ tế nhân-dân”, nhưng cái lý chánh là vì cõi đất Việt-Nam sau này là cõi Trung-Ương. Nên chi Ngài cho biết rằng :

Tuy là nương dựa non Tần,

Ngày sau thế cuộc xoay vần về Nam.

Câu này ám chỉ trong một chuyển-kiếp làm ông Sư-Vãi Bán-Khoai ở nước Tần, nhưng cũng về Nam vì nước Nam sẽ là cõi Trung-Ương :

Cõi Trung-Ương luân-chuyển phương Nam,

Mở hội Thánh chọn người trung-hiếu.

Bởi hội Thánh sẽ mở tại Trung-Ương cho nên các vị Phật Tiên đều xuống thế ở Việt-Nam :

Nước Việt-Nam nhằm cõi Trung-Ương,

Sau sẽ có Phật Tiên tại thế.

Chính vì thế mà Đức Huỳnh Giáo-chủ được lịnh lâm phàm :

Ngày vâng chỉ đáo lai trần thế,

Cõi Trung-Ương nhằm đất nước Việt-Nam.

Chọn một chàng tuồi trẻ tục phàm,

Mượn tay gã, tờ hoa thần hạ bút.

Để thi-hành sứ-mạng cao cả của Ngài trong công cuộc dắt dìu sanh-chúng đi đến Hội Long-Hoa, để cảnh tỉnh người đời như Đức Phật-Thầy Tây-An và ông Sư-Vãi Bán-Khoai trước kia, Ngài xưng Khùng xưng Điên mà người đời có ai mấy biết :

Ra đời xưng hiệu Khùng Điên,

Nào ai có rõ Thần, Tiên là gì !

Mặc dầu người đời không biết, Ngài vẫn không vì đó mà không giục thúc người đời tầm Tiên lánh tục :

Điên như ta Điên giống Tiên Rồng,

Điên gở ách xích xiềng thế tục.

Chuông Linh-Khứu ba hồi giục thúc,

Đờn Lôi-Âm khởi điệu êm tai.

Con lành duyên khá trở gót hài,

Điên quyết chí dắt người lánh tục.

Trong lúc đi hóa-độ, Ngài hoá hiện ra đủ hạng người, khi thì già, khi thì trẻ:

Khi già lúc lại trẻ thơ,

Giả quê giả dốt khắp trong thị thiềng.

Khi thì làm người tán tật :

Giả người tàn tật đón xe,

Rồi lại nói vè ròng việc thiên-cơ.

Khi thì giả người buôn bán :

Nói ra thêm thảm thêm thê,

Ông-Lãnh dựa kề giả bán trầu cau.

Khi thì giả ra người nhà quê :

Giả quê dốt khuyên người tỉnh ngộ,

Giả bán buôn thức giấc người đời.

Rằng ngày nay có Phật có Trời,

Kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo.

Đức Huỳnh Giáo-chủ không ngại mà bày tỏ :

Cảnh Thiên-trước thơm tho nồng nặc,

Chẳng ở yên còn xuống phàm trần;

Ấy vì thương trăm họ vạn dân,

Nên chẳng kể tấm thân lao khổ.

Đức Phật-Thầy hay ông Sư-Vãi Bán-Khoai lâm phàm với sứ-mạng chỉ thức tỉnh người đời tu-hành cho kịp Hội Long-Hoa, đến như Đức Huỳnh-Giáo-chủ thì Ngài cho biết chẳng những Ngài có sứ-mạng nhắc nhở người đời mà Ngài còn đóng vai-trò quan trọng trong Hội Long-Hoa nữa :

Muôn thu Thiên định khắp kỳ,

Hạ-Ngươn sắc lịnh khai kỳ Long-Hoa.

Rán vẹt phá sương mù trước mắt,

Chớ để cho quỉ dắt linh hồn.

Lão đây vưng lịnh Phật-Tôn,

Lãnh cân thưởng phạt chư môn dữ lành.

Khá chi tâm học-hành kinh sám,

Thoát nơi miền hắc ám phong ba.

Trở chơn cho kịp Long-Hoa,

Long-Hoa có mặt ấy là hiền nhơn.

Bởi thế, Hội Long-Hoa là một trường thi, lập ra để chọn người hiền đức :

Long-Hoa Tiên Phật đáo ta-bà,

Lừa lọc con lành diệt quỉ ma.

Nên mãi mê mang mùi tục luỵ,

Linh hồn chìm đắm chốn nê hà.

Có lập Hội Long-Hoa mới biết người hiền đức còn được bao nhiêu:

Lập rồi cái Hội Long-Hoa,

Đặng coi hiền đức được là bao nhiêu ?

Gian tà hồn xác cũng tiêu,

Thảm thương bá tánh chín chiều quặn đau.

Nhưng Hội Long-Hoa sẽ lập ra như thế nào ?

Long-Hoa Hội ân cần lo lập,

Lập cho rồi tâm-thập lục-nhơn.

Lôi âm giục khởi tiếng đờn,

Thất-sơn dấy loạn là cơn hiểm nghèo.

Nơi phía trước cheo leo tiếng khóc,

Đứng sau lưng hình vóc dãy chơn.

Nước kia lửa nọ tưng bừng,

Thảm cho thế sự lẫy-lừng nạn tai.

Thời cũng tại không ai tu niệm,

Cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang.

Đến nay là buổi tai-nàn,

Tam-Thiên lục bá khắp tràng hại dân.

Đến thân Dậu Thánh Thần náo động,

Thảm cho trần nhà trống ruộng hoang.

Tiếng than luỵ ngọc nhỏ tràn,

Nạn tai dồn-dập xóm làng còn chi.

Đại lược thảm-trạng của Hội Long-Hoa sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng trước khi đi đến Hội Long-Hoa, cuộc thế sẽ biến chuyển ra làm sao ?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn