Từ trang 107 đến trang 117

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 5686)
Từ trang 107 đến trang 117


BẤT

 

BẤT AN

 "Thấy đời ly-loạn bất an,

 Khắp trong các nước nhộn-nhàng đao-binh."

 (Q1.SGKNĐ-025-V1-009)

 

 "Cờ đà đến nước bất an,

 Chẳng lo tu-niệm tham-gian làm gì."

 (Q1.SGKNĐ-026-V1-047)

 

 "Tửu nhiễm vào thân-thể bất an,

 Sắc mến nó ngày kia lao-khổ."

 (Q4.GMTK-094-V1-199)

 

 "Định-Yên cụ lão mới sang chơi,

 Tâm bịnh bất-an khó cạn lời."

 (01.ChangRaHoi-220-V1-002)

 

BẤT BÌNH

 "Sóng xao dương-thế nhiều cay-đắng,

 Gió cuốn trần-gian nỗi bất bình."

 (02.TinhBanTGian-354-V1-070)

 

 "Vừa cơn sóng gió bất bình,

 Số trời đã định phận mình biết sao."

 (02.TuThan-351-V1-039)

 

 "Cô tủi thân, cô lại bất bình,

 Nhưng muộn quá, tuổi xuân không trở lại."

 (08.LayChongChet-439-V1-011)

 

 "Lấy sắc-thân dẹp nỗi bất-bình,

 Bỏ đức-tính của câu nhơn-quả."

 (Q5.KT-118-V1-081)

 

BẤT CHÁNH

 "Bởi chữ tu liền với chữ hành,

 Hành bất chánh người đời mới nói."

 (Q4.GMTK-099-V1-374)

 

 "Để cái tâm yên-lặng như tờ,

 Coi Ta nói câu nào bất chánh?"

 (Q4.GMTK-103-V1-526)

 

 "Làm đảo huyền tất cả quốc-dân,

 Tôi bất chánh hoàng-cung dâm-loạn."

 (Q5.KT-131-V1-522)

 

BẤT CHẤP KỲ HÌNH

 "Đường đạo-đức bước đi từ nấc,

 Ngoại quan hình bất chấp kỳ hình."

 (02.DieuPhapQMinh-293-V1-094)

 

BẤT CHIẾN

 "Bỏ phế hương-thôn; Ác-đức vô môn.

 Rồng-mây hội yến; Ra đời bất chiến,"

 (01.HoHoKhoan-192-V1-012)

 

BẤT-CÔNG

 "Đời bất-công mấy ai xem sửa,

 Trên điêu-ngoa dưới chẳng phục-tòng."

 (Q5.KT-131-V1-503)

 

BẤT DIỆT

 "Phải bền lòng chặt nẻo sắt đinh,

 Rán kiếm chữ bất sanh bất diệt."

 (02.DieuPhapQMinh-293-V1-096)

 

 "Đường sanh-mạng Phật, ta đồng thọ,

 Tánh an-nhiên bất-diệt trường-tồn."

 (Q5.KT-127-V1-374)

 

BẤT ĐẮC

 "Trí yên nhàn nhìn cảnh Phật-Đài,

 Khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc."

 (Q5.KT-127-V1-380)

 

BẤT ĐỘNG NHƯ-NHƯ

 "Mục Chánh-Định thiệt là rất khó,

 Giữ tấm lòng bất động như-như."

 (Q4.GMTK-108-V1-688)

 

BẤT HÒA

 "BỬU-ngọc SƠN-trung KỲ-HƯƠNG chí,

 Tứ-hải bất hòa khởi liên giang."

 (02.LyLich-281-V1-016)

 

BẤT-KỲ

 "Bởi luật trời mở rộng thinh-thinh,

 Tri phong-võ bất-kỳ chuyển kiếp."

 (02.DieuPhapQMinh-290-V1-008)

 

 "Bỗng phút đâu cuồng phong một trận,

 Quân Phù-Tang khai hấn bất-kỳ."

 (07.KhuyenNong-422-V1-011)

 

 "Vừa toan rút gươm vàng ngăn giặc,

 Bỗng họa đâu reo rắc bất-kỳ."

 (07.TuThan-432-V1-006)

 

 "Còn bảy ông ngồi trơ mỏ chó,

 Lòng những lo sóng gió bất-kỳ."

 (08.nghiThinhvoiCaoUy-438-V1-006)

 

BẤT KỶ

 "Nhơn-ngã hạ-nguơn phân bất kỷ,

 Qui-hồi thượng-cổ bút thê tiên."

 (02.xhHuynhHHoa.B3.h-239-V1-003)

 

BẤT-LUẬN

 "Bây giờ bất-luận người nào,

 Không dùng của thế sắc màu cũng không."

 (Q3.SG-080-V1-417)

 

 "Đánh liều ta cũng nói càn,

 Cứu dân bất-luận giàu-sang khó-nghèo."

 (Q3.SG-084-V1-556)

 

 "Vinh-hoa như thể bọt-bèo,

 Hiền-lương bất-luận khó nghèo cũng xinh."

 (Q3.SG-084-V1-558)

 

 "Hạp mùa tiết giống kia bất-luận,

 Thảy mọc mầm trổ lá mới mầu."

 (Q4.GMTK-097-V1-311)

 

BẤT LƯƠNG

 "Mượn luật-pháp ẩn trong bóng tối,

 Mãi làm điều phi-nghĩa chuyện bất lương."

 (02.TrLoiCgOngTao-348-V1-042)

 

 "Ta đừng nên theo kẻ bất lương,

 Học ngón xảo để lừa đồng loại."

 (Q4.GMTK-107-V1-665)

 

 "Có đâu như thể bây chừ,

 Loạn-luân cang-kỷ, bất-từ bất-lương."

 (04.CamTac-373-V1-059)

 

BẤT MẾN

 "Thâm canh bất mến công hầu,

 Trông cho lê-thứ gặp chầu vinh-huê."

 (02.ĐeChonĐatBac-260-V1-113)

 

BẤT NGỜ

 "Nơi sa-trường chúng gặp cảnh bất ngờ,

 Sức kháng-chiến ngàn xưa nay sống dậy."

 (09.KNRungChaLa-455-V1-020)

 

BẤT NHÃ

 "Nền đạo-đức vị tư bất nhã,

 Ta đừng phân nhơn-ngã mới hay."

 (02.choThamtaNGA-268-V1-021)

 

BẤT NHIỄM

 "Cư trần bất nhiễm là người Thánh,

 Lẫn tục đừng mê chứng bực hiền."

 (01.LuanVTuHanh-208-V1-011)

 

 "Nên chọn một nơi thanh-tịnh ấy,

 Rứt trần bất nhiễm mới là yên."

 (02.TinhBanTGian-353-V1-056)

 

BẤT SANH BẤT DIỆT

 "Phải bền lòng chặt nẻo sắt đinh,

 Rán kiếm chữ bất sanh bất diệt."

 (02.DieuPhapQMinh-293-V1-096)

 

BẤT TẬN

 "Bất tận tam tâm danh-lợi khách,

 Đáo đầu thâm mãnh niệm từ-bi."

 (02.xhNgKyTran.B1.x-249-V2-015)

 

BẤT THỐI

 "Chúc cho đó vẹt mây mù,

 Vững-vàng bất thối công-phu vuông tròn."

 (04.choCoTauHao-371-V1-031)

 

BẤT TRI

 "Đại-đạo giáo dân, dân bất tri,

 Khai năng bạch phát đãi hà thi."

 (0K.KhongKhong-457-V1-001)

 

 "Người đời lòng dạ bất tri,

 Trông cho làm bịnh dị-kỳ nó coi."

 (Q1.SGKNĐ-032-V1-275)

 

 "Tổ-tiên cứu loạn hựu phò nguy,

 Hướng thiện khử tà chúng bất-tri."

 (02.xhNgKyTran.B1.x-249-V2-010)

 

BẤT TRUYỀN

 "Hi-Di ngũ quí kim an tại,

 Thái-Thượng tam vương cổ bất truyền."

 (02.xhNgKyTran.B1.x-249-V2-004)

 

BẤT TƯ

 "Thiên ý bất tư hoạch trữ tài,

 Biên hình liên huệ tất ư giai."

 (02.ĐeChonĐatBac-260-V1-105)

 

BẤT-TỪ

 "Có đâu như thể bây chừ,

 Loạn-luân cang-kỷ, bất-từ bất-lương."

 (04.CamTac-373-V1-059)

 

BẤT VIỄN

 "Chữ Lục-Tự trì-tâm bất viễn,

 Thì lâm-nguy có kẻ cứu mình."

 (Q2.KDNK-065-V1-449)

 

BẬT

 

BẬT LÊN

 "Riêng phòng vắng-vẻ một mình ta,

 Đèn điện bật lên ánh-sáng lòa."

 (02.DemNgoi1Minh-345-V1-002)

 

BẦU

 

BẦU HÌNH ẢNH

 "Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh,

 Có bóng tôi cũng sánh các Ngài."

 (04.CauChu.C15.dich-396-V1-005)

 

BẦU LINH QUANG

 "Thích-Ca Đạo vị huyền-sâu,

 Rạch tim xem được một bầu linh quang."

 (02.VLangMHĐ-245-V1-036)

 

BẦU NHIỆT-HUYẾT

 "Thâm hiểu lòng ta nỗi cuộc đời,

 Một bầu nhiệt-huyết chẳng xa lơi."

 (01.NghiVHuyenCa-197-V1-018)

 

 "Coi ai có chứa bầu nhiệt-huyết,

 Dùng đạo-mầu cứu-vớt sanh linh."

 (02.DieuPhapQMinh-294-V1-141)

 

 "Thâm hiểu lòng ta nỗi cuộc đời,

 Một bầu nhiệt-huyết chẳng xe lơi."

 (02.xhNgThTanXno.B2.h-309-V1-034)

 

 "Hy-sinh báo quốc tận trung,

 Đem bầu nhiệt-huyết so cùng sắt gang."

 (05.GoiĐThanhnien-404-V1-028)

 

BẦU NƯỚC ĐAI CƠM

 "Các bực Thánh châu-lưu nhiều nước,

 Nghèo thầy Nhan bầu nước đai cơm."

 (02.SaĐec-300-V1-070)

 

BẦU RƯỢU

 "Câu thơ cao-hứng thay bầu rượu,

 Bài phú vui mừng thế chậu bông."

 (02.goiOngMUOI-354-V1-007)

 

BẦU THẾ-GIÁI

 "Cả vạn-vật chung bầu thế-giái,

 Vì oán-thù dựng bãi chiến-trường."

 (02.ThuDaCuoi-343-V1-089)

 

BẦU TRÁI ĐẤT

 "Ngọn thủy-triều nô-nức sục-sôi,

 Bầu trái đất một phen luân-chuyển."

 (02.NangThoCamTu-321-V1-156)

 

BẦY

 

BẦY BƯỚM

 "Xủ xếp lũ bàng còn đợi gió,

 U ơ bầy bướm hỡi chờ xuân."

 (02.xhNgThTanXno.B2.x-308-V2-006)

 

BẦY CON

 "Bầy con ngơ-ngác đòi xơi bữa,

 Lũ nhỏ giành nhau lấn chỗ ngồi."

 (02.KGiauLPhuocThien-274-V1-091)

 

 "Chim trời dựng ổ chiều mơi,

 Bầy con chiu-chít cả đời nhàn thân."

 (02.ThuDaCuoi-343-V1-076)

 

 

BÈ-BẠN

 "Đạo bè-bạn bất phân nhơn với ngã,

 Chữ nghĩa-tình sắt-đá mãi bền gan."

 (02.KhongBuonNgu-340-V1-062)

 

BẺ

 

BẺ HOA

 "Đến chừng hoa nở nhụy đơm,

 Thì là trần-thế mới hờm bẻ hoa."

 (01.ThienLyCa-205-V1-222)

 

BẺ HỌNG

 "Cõi âm thần bịnh sái dịch ôn,

 Chờ mãn phước ra tay bẻ họng."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-048)

 

BẺ NÁ

 "Thiếu chi kẻ đặng chim bẻ ná,

 Hiếm bao người đặng cá quên nôm."

 (02.DieuPhapQMinh-295-V1-153)

 

 

BÉ NHI

 "Tam hùng trổ mặt ngỏ chào đời,

 Từ mẫu bé nhi cũng thảnh-thơi."

 (01.THungTroMat-209-V1-002)

 

BÉ THƠ

 "Trai nhỏ tuổi kính thành-trưởng lão,

 Gái bé thơ biết trọng tuổi già."

 (Q2.KDNK-058-V1-190)

 

BÉ TUỔI

 "Nên một nên hai còn bé tuổi,

 Mười lăm mười bảy bốn phương hay."

 (02.hvinhHangNga.b-325-V2-007)

 

BÉN

 

BÉN GÓT

 "Để ma bịnh theo hờ bén gót,

 Thần chết kia ôm hót bên mình."

 (02.ThuDaCuoi-345-V1-133)

 

BEO

 

BEO ĐÁ

 "VỊNH CON BEO ĐÁ"

 (03.vinhConBeoDa-360-V2-000)

 

BEO QUÀO

 "Xác-thân cọp xé beo quào,

 Còn người tàn-bạo máu đào tuôn rơi."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-287)

 

BÈO

 

BÈO GIẠT

 "Lưng-chưng bèo giạt thân hành-đạo,

 Bị lũ a-dua cá út thiều."

 (02.BacLieu-325-V1-007)

 

BÉO

 

BÉO-BỞ

 "Chỉ có xứ Nam-Kỳ béo-bở,

 Cơ-hội nầy bỏ dở sao xong."

 (07.KhuyenNong-422-V1-022)

 

BÉO MẬP

 "Vóc-vạc trung trung béo mập người,

 Tuổi vừa sồn-sộn quá năm mươi."

 (01.CucCungBai-195-V1-009)

 

 

BÊ-THA

 "Lòng sắc-son đây đó nõn-nà,

 Tâm-não bít bê-tha chậm trễ."

 (02.choThamtaNGA-269-V1-028)

 

 "Hình như say chén rượu quá khề-khà,

 Nhớ những kẻ bê-tha trong ảo-mộng."

 (02.KhongBuonNgu-339-V1-004)

 

BÊ-TRỄ

 "Cuộc trần Thầy tỏ thiệt hơn,

 Mấy người bê-trễ chậm chơn tới Thầy."

 (02.TuGLgNhonNghia-328-V1-070)

 

BỀ

 

BỀ NGOÀI

 "Bề ngoài coi thể cây sơn,

 Xét trong mối mọt ăn mà chẳng hay."

 (01.thoOngBanChieu-217-V2-009)

 

 "Nhiều người lối xóm đẩy đưa,

 Tấm lòng không mến mà ưa bề ngoài."

 (02.ĐeChonĐatBac-259-V1-070)

 

 "Ghét những kẻ tu-hành bốc-xước,

 Miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài."

 (Q4.GMTK-100-V1-400)

 

 "Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh,

 Chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt."

 (Q4.GMTK-103-V1-498)

 

BỀ TRÊN

 "Lang-tâm trắc-nết vô-nghì,

 Nhỏ không biết nể kính-vì bề trên."

 (02.TuGiaBonĐao-285-V1-032)

 

BỂ

 

BỂ ÁI

 "Rước đưa sanh-chúng rời bể ái,

 Thử thét cho cùng cạn thấp cao."

 (02.ĐeChonĐatBac-264-V1-224)

 

 "Lăn-lóc phong-trần dày-dạn mặt,

 Truân-chuyên bể-ái kiếp mài hoa."

 (02.ThanDoi-346-V1-004)

 

BỂ ÁI-HÀ

 "Ngồi buồn nghĩ cạn việc huyền-ca,

 Muốn rứt cho xong bể ái-hà."

 (01.NghiVHuyenCa-197-V1-002)

 

 "Bể ái-hà gươm linh sớm dứt,

 Lòng bồ-đề sắt-đá dám kình."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-081)

 

 "Biết chừng nào chúng-sanh vượt khỏi,

 Bể ái-hà rứt bỏ vẹn lau."

 (02.DieuPhapQMinh-293-V1-106)

 

 "Liên-lụy trần mê bể ái-hà,

 Bỗng xuất thoàn tình mượn thi-ca."

 (02.ĐeChonĐatBac-264-V1-226)

 

 "Nghe chuông linh sớm dứt bể ái-hà,

 Kẻo vật-dục cuốn lôi vào bể khổ."

 (04.CamTac-373-V1-049)

 

BỂ BẮC

 "Lao-xao bể Bắc non Tần,

 Quân Phiên tham báu xa gần cũng qua."

 (Q3.SG-070-V1-047)

 

BỂ ĐÍT

 "Chớ có biếng-lười theo lũ trẻ,

 Ắt đòn bể đít hỡi con Tân!"

 (04.chothangTan-376-V1-004)

 

BỂ GIÁC

 "Bể giác, bờ mê mong thoát khỏi,

 Nhờ thuyền bát-nhã giúp công thành."

 (01.xhHChuĐat.x-192-V2-003)

 

 "Bể giác bờ mê ngày vượt khỏi,

 Lánh đời tục-lụy rứt tiền-khiên."

 (02.DenLgNhonNghia-305-V1-046)

 

BỂ KHỔ

 "Nghiêng hai vai gánh nặng non-sông,

 Vớt trăm họ lầm-than bể khổ."

 (02.DieuPhapQMinh-294-V1-120)

 

 "Toan ly bể khổ, khổ tới à!

 Dân-sự an-nhàn sướng dữ a!"

 (02.ĐeChonĐatBac-264-V1-234)

 

 "Phổ-tế chúng-sanh qua bể khổ,

 Di-Đà miệng niệm lánh trần-gian."

 (02.TinhBanTGian-354-V1-063)

 

 "Nhơn-loại sẽ khỏi chìm bể khổ,

 Khắp muôn loài nguyện độ siêu-thăng."

 (02.ThuDaCuoi-343-V1-057)

 

 "Muốn dắt đồng-bào qua bể khổ,

 Đạo-mầu xin luyện mấy non Tần."

 (02.xhGiaoXoai.B2.x-236-V2-007)

 

 "Nghe chuông linh sớm dứt bể ái-hà,

 Kẻo vật-dục cuốn lôi vào bể khổ."

 (04.CamTac-373-V1-050)

 

 "Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ,

 Làng ngựa xe cám-dỗ tao-nhân."

 (04.choCoTauHao-371-V1-006)

 

 "Nhắc ra quá thảm quá phiền,

 Bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-300)

 

BỂ MÊ

 "Bến giác Thần, Tiên mau chực sẵn,

 Bể mê phàm-tục phải cao bay."

 (02.ThanDoi-346-V1-012)

 

BỂ TRẦN

 "Bể trần sóng cuộn lao xao,

 Xông thuyền bát-nhã lướt vào một phen."

 (02.TuThan-350-V1-017)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn