Từ trang 87 đến trang 96

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 5938)
Từ trang 87 đến trang 96


BẠO

 

BẠO ÁC

 "Đến chết thây đầy lũ ruồi lằn,

 Bu nút thịt của loài bạo ác."

 (02.SaĐec-300-V1-080)

 

 "Trụ kia bạo-ác phải nhường,

 Võ-Vương hữu đức đường đường trị dân."

 (02.XHTacCuongTho-283-V1-059)

 

 "Kẻ dương-gian khó nổi thung-dung,

 Người bạo-ác không toàn tánh-mạng."

 (Q2.KDNK-065-V1-436)

 

 "Rủi ốm-đau bởi tại căn-tiền,

 Hoặc hiện-kiếp làm điều bạo-ác."

 (Q5.KT-133-V1-582)

 

BẠO CHÚA

 "Ghét bạo chúa là xưa Trụ-Kiệt,

 Mất cơ-đồ lại bị lửa thiêu."

 (Q2.KDNK-056-V1-121)

 

BẠO CƯỜNG

 "Phụ ông cha làm lắm thói bạo cường,

 Giành ăn uống ganh em cùng ghét cháu."

 (02.KhongBuonNgu-340-V1-036)

 

BẠO-NGƯỢC

 "Kẻ lương-hiền chờ giọt mưa ngâu,

 Người bạo-ngược thừa cơ nguy thủ lợi."

 (02.TrLoiCgOngTao-349-V1-080)

 

 "Xưa kia bạo-ngược nhà Tần,

 Đem lòng hung-ác giết lần văn-nhu."

 (02.VLangPhuAn-252-V1-015)

 

 "Hãy tưởng Phật đừng làm bạo-ngược,

 Ta phần hồn dạo khắp thế-gian."

 (Q2.KDNK-066-V1-461)

 

 "Dòm việc quấy ngắm điều bạo-ngược,

 Mắt trông vào những chỗ đê-hèn."

 (Q5.KT-128-V1-429)

 

 "Tánh sân-nộ thường làm bạo-ngược,

 Nên loài người ở cõi thế-gian."

 (Q5.KT-135-V1-627)

 

BẠO-TÀN

 "Lòng đừng chất mối thù chi cả,

 Lũ bạo-tàn tất-tả nay mai."

 (02.ThuDaCuoi-342-V1-038)

 

 "Lòng dân chớ khá xem khinh,

 Bạo-tàn giết mất nhân tình thì thua."

 (07.TuThan-432-V1-022)

 

 "Tiếng anh-hùng nổi dậy khắp giang-san,

 Thay những tiếng bạo-tàn cơn thất-chí."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-032)

 

 "Ấy là tại lịnh Phương-Tây,

 Cho kẻ bạo-tàn kiến thấy Thần-Tiên."

 (Q1.SGKNĐ-036-V1-424)

 

BÁT

 

BÁT-CHÁNH

 "Câu bát-chánh rán mài chạm dạ,

 Tứ mục-điều người khá hành y."

 (01.ThienLyCa-200-V0-055)

 

 "Diệu-thâm bát-chánh lời truyền giáo,

 Xa thẳm tứ-đề tiếng giục ông."

 (02.choOngChinDiem-311-V1-037)

 

 "Đạo-mầu bát-chánh rán ghi,

 Thứ nhứt chánh-kiến việc chi xem nhìn."

 (02.DanDoBonDao-277-V1-097)

 

 "Thiền-lâm Phật Thích thuở xưa kia,

 Non tuyết rèn ra bát-chánh kìa."

 (02.DenLgNhonNghia-306-V1-065)

 

 "Chữ Bát-chánh rõ-ràng trong giấy,

 Là chơn truyền của Đức Thích-Ca."

 (Q4.GMTK-107-V1-647)

 

BÁT CƠM

 "Chiếc bánh não-nùng mùi khách lạ,

 Bát cơm đau-đớn máu cha ông."

 (01.BanhMi-188-V1-004)

 

BÁT-GIÁI

 "Nhờ môn-đồ Bát-Giái, Sa-Tăng,

 Với Đại-Thánh Tề-Thiên cứu-vớt."

 (02.SaĐec-301-V1-107)

 

BÁT-LOẠN

 "Dương-trần thường bạc như vôi,

 Gặp cơn bát-loạn mới hồi tâm hung."

 (01.ThienLyCa-206-V1-244)

 

 "Ở nhà tụng-niệm đều xinh,

 Lục-châu bát-loạn nở nào ngó ngang."

 (01.thoOngBanChieu-217-V2-024)

 

 "Giữ bo đến lúc phong ba,

 Gặp cơn bát-loạn khó mà yên thân."

 (02.KGiauLPhuocThien-272-V1-038)

 

BÁT NGÁT

 "Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát,

 Dưới quân-thần phụ-tử khải-hoàn ca."

 (02.KhongBuonNgu-340-V1-046)

 

 "Chốn Liên-Đài bát-ngát mùi hương,

 Nhờ chỗ ấy mới thi công-đức."

 (02.SaĐec-299-V1-035)

 

 "Đạo mà biết mùi thơm bát-ngát,

 Rứt bụi trần mặn lạt thây ai."

 (02.SaĐec-300-V1-081)

 

BÁT-NHÃ

 "Bát-nhã chẳng đưa người tội ác,

 Thuyền-từ nào rước lại Tây-Thiên."

 (01.LuanVTuHanh-208-V1-003)

 

 "Thuyền bát-nhã chí tâm trực thẳng,

 Thả ra khơi cứu dẫn khách trần."

 (01.ThienLyCa-199-V0-035)

 

 "Bể giác, bờ mê mong thoát khỏi,

 Nhờ thuyền bát-nhã giúp công thành."

 (01.xhHChuĐat.x-192-V2-004)

 

 "Chữ nhàn vô sự mới nên Tiên,

 Bát-nhã từ đây gặp cửa thiền ."

 (02.DenLgNhonNghia-305-V1-045)

 

 "Thuyền bát-nhã ta cầm tay lái,

 Quyết đưa người khỏi bến sông mê."

 (02.DieuPhapQMinh-293-V1-113)

 

 "Tồn-tại hư-vô tầm Bát-nhã,

 Tiên kiếm thần-thông chỉ-huy cần."

 (02.ĐeChonĐatBac-260-V1-095)

 

 "Ước sao mà thuận gió buồm trương,

 Đò bát-nhã rước tôi lương đống."

 (02.NangThoCamTu-319-V1-072)

 

 "Bể trần sóng cuộn lao xao,

 Xông thuyền bát-nhã lướt vào một phen."

 (02.TuThan-350-V1-018)

 

 "Con thuyền bát-nhã xa khơi,

 Dầu cho sóng gió rã-rời cũng cam."

 (04.CamTac-372-V1-011)

 

 "Con thuyền bát-nhã sang sông,

 Miệng ngoài gọi khách lòng trong ngại-ngùng."

 (05.AnUi1TinĐo-408-V1-001)

 

 "Phải xả-thân tầm Bát-Nhã thoàn,

 Sau mới khỏi hùm tha sấu bắt."

 (Q2.KDNK-054-V1-039)

 

 "Văn-Thù Bồ-Tát từ-bi,

 Chèo thuyền Bát-Nhã cứu thì trần-gian."

 (Q3.SG-080-V1-404)

 

 "Mình đã gặp con thuyền Bát-Nhã,

 Có lý nào ích-kỷ tu-thân?"

 (Q5.KT-117-V1-047)

 

BÁT-NHÃ THOÀN

 "Phải xả-thân tầm Bát-Nhã thoàn,

 Sau mới khỏi hùm tha sấu bắt."

 (Q2.KDNK-054-V1-039)

 

BÁT-NHẪN

 "BÁT-NHẪN"

 (01.BatNhan-213-V2-000)

 

 "Rồi hành luôn Bát-Nhẫn mới là,

 Thì muôn việc đều an bá-tuế."

 (Q4.GMTK-109-V1-713)

 

BÁU

 

BÁU LẠ

 "Trên Bảy-Núi còn nhiều báu lạ,

 Rán tu tâm dưỡng tánh coi đời."

 (Q2.KDNK-054-V1-033)

 

BÁU NGỌC

 "Cảnh Tây-Thiên báu ngọc đầy lầu,

 Rán tu-tỉnh tìm nơi an-dưỡng."

 (Q2.KDNK-058-V1-179)

 

 "Đời cùng tu gấp kịp thì,

 Đặng xem báu ngọc ly-kỳ Năm-Non."

 (Q3.SG-085-V1-604)

 

 "Nam-thiền báu-ngọc châu-trân,

 Phật Tiên phân-định tấm thân mới nhàn."

 (02.ĐeChonĐatBac-262-V1-171)

 

 "Nên chẳng màng báu-ngọc châu-trân,

 Miễn con thảo nhuần ân Thánh-Đế."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-039)

 

BÁU-NGỌC CHÂU-TRÂN

 "Nam-thiền báu-ngọc châu-trân,

 Phật Tiên phân-định tấm thân mới nhàn."

 (02.ĐeChonĐatBac-262-V1-171)

 

 "Nên chẳng màng báu-ngọc châu-trân,

 Miễn con thảo nhuần ân Thánh-Đế."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-039)

 

BÁU-QUÍ

 "Trên Năm-Non rồng phụng tốt tươi,

 Miền Bảy-Núi mà sau báu-quí."

 (Q2.KDNK-060-V1-272)

 

 "Rán giữ-gìn luân-lý tam-cang,

 Tròn đức-hạnh mới là báu-quí."

 (Q2.KDNK-063-V1-384)

 

 "Đặng sau xem Phật-pháp nhiệm mầu,

 Với báu-quí đài-lầu tươi tốt."

 (Q4.GMTK-106-V1-610)

 

 "Chữ Nhẫn-Thành báu-quí hiển-vang,

 Khắp bá-tánh được câu hòa-nhã."

 (Q4.GMTK-109-V1-733)

 

 "Ngọc báu-quí ẩn trong Nam-đỉnh,

 Muốn tìm kim đáy biển gắng công."

 (Q4.GMTK-112-V1-839)

 

BAY

 

BAY HỒN

 "Bay hồn khiếp vía kể từ đây,

 Nhắn gởi cho ai vội trách Thầy."

 (05.NhanĐoiThoiCo-405-V1-003)

 

 "Khổ với thảm ngày nay có mấy,

 Sợ mai sau dòm thấy bay hồn."

 (Q4.GMTK-095-V1-222)

 

BAY LUYỆN

 "Tuy xa đường có lời luận-biện,

 Bởi bút thần bay luyện khắp nơi."

 (02.SaĐec-300-V1-058)

 

BAY MÙI

 "Bay mùi thơm cả Tây-Đông,

 Bắc, Nam nhơn-vật Lạc-Hồng thảnh-thơi."

 (04.CamTac-374-V1-094)

 

 "Câu đạo-đức bay mùi thơm lạ,

 Muốn nếm thì phải rán sưu-tầm."

 (Q4.GMTK-109-V1-735)

 

BAY NGANG

 "Cơn mừng vui nào ngờ lũ ó,

 Vội bay ngang rồi xớt đi luôn."

 (02.NangThoCamTu-317-V1-006)

 

BAY TAN

 "Khổng-Minh nhờ gió dụng công,

 Còn ta nhờ được muỗi mòng bay tan."

 (02.ThuDaCuoi-342-V1-052)

 

BAY TỦA

 "Cảnh sum-vầy mây lành bay tủa,

 Cả trời Nam lưới bủa thiên la."

 (02.NangThoCamTu-317-V1-021)

 

BÀY

 

BÀY-BIỆN

 "Chén quỳnh-tương gác điều gai ngạnh,

 Vui tinh-thần bày-biện cuộc cờ."

 (02.DieuPhapQMinh-291-V1-054)

 

 "Phải xử thế chớ nên bày-biện,

 Miệng xảo-ngôn thường kiện tấm thân."

 (Q4.GMTK-093-V1-141)

 

 "Tới Ác-Khẩu thứ ba bày-biện,

 Tiếng tục-tằn thô-lỗ hung-hăng."

 (Q5.KT-130-V1-475)

 

BÀY ĐẶT

 "Tới đây bày đặt hát kình,

 Đua nhau bán thuốc mặc tình mua không."

 (Q1.SGKNĐ-040-V1-567)

 

BÀY ĐIỀU

 "Lời của người di-tịch Núi-Sam,

 Chớ chẳng phải bày điều huyễn-hoặc."

 (Q2.KDNK-055-V1-088)

 

 "Lão nào có bày điều ma-mị,

 Mà gạt-lường bổn-đạo chúng-sanh."

 (Q2.KDNK-060-V1-249)

 

 "Xưa Thần-Tú bày điều tà-mị,

 Mà dắt-dìu bá-tánh đời Đường."

 (Q2.KDNK-063-V1-365)

 

BÀY PHÉP

 "Trần-gian khói lửa với đao binh,

 Chư Phật sớm bày phép hiển-linh."

 (02.TinhBanTGian-354-V1-066)

 

BÀY RA

 "THẠNH thay thời-sự đưa Khùng đến,

 Đạo-đức bày ra bủa khắp làng."

 (02.choHBoTHANH-313-V1-004)

 

 "Bày ra thiên-lý héo-von,

 Giấu trong tim-óc lòng son chẳng đành."

 (02.VLangMHĐ-246-V1-073)

 

 "Khoa-học đời nay thật khéo cho,

 Bày ra cái máy chạy vo-vo."

 (03.vinhQuatMay-359-V1-002)

 

 "Bàn với luận đặng coi chơn-lý,

 Lậu cơ trời thiên-lý bày ra."

 (03.VongBhoaN-364-V1-004)

 

 "Nơi làng vắng cam bề đơn giản,

 Lễ mọn nầy trước án bày ra."

 (08.TeCSTVVuonThom-445-V1-046)

 

 "Tăng với chúng ưa ăn đồ ngọt,

 Nên bày ra cúng-kiếng hoài-hoài."

 (Q2.KDNK-063-V1-374)

 

BÀY-TỎ

 "Mượn xác ra cơ dốc dẫn đời,

 Bày-tỏ cùng ai ngỏ mấy lời."

 (01.xhThayBaĐao.B1.h-211-V1-002)

 

 "Khuyên bá-tánh tầm tiên rời tục,

 Chỉ máy Trời bày-tỏ việc về sau."

 (02.TrLoiCgOngTao-348-V1-030)

 

 "Nay đà bày-tỏ nguồn cơn,

 Cho trong trần-hạ thiệt hơn tỏ-tường."

 (Q1.SGKNĐ-031-V1-243)

 

 "Có người đạo-lý hơi thông,

 Xin ông bày-tỏ cho tôi hiểu rày."

 (Q1.SGKNĐ-041-V1-598)

 

 "Trước sau bày-tỏ nguồn-cơn,

 Vì thương lê-thứ chi sờn lòng đây."

 (Q1.SGKNĐ-043-V1-651)

 

 "Du-thần bày-tỏ nguồn-cơn:

 Rằng người nghèo-khó đương hờn phận-duyên."

 (Q1.SGKNĐ-043-V1-675)

 

 "Coi rồi bày-tỏ thiệt hơn,

 Khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi."

 (Q1.SGKNĐ-044-V1-679)

 

 "Trước cung-điện ông liền bày-tỏ,

 Rằng tử-hoàng chừng được thành-nhơn."

 (Q5.KT-121-V1-187)

 

BÀY TRÒ

 "Chữ tài thường gặp chữ tai,

 Trớ-trêu tạo-hóa ông bày trò chua."

 (04.CamTac-374-V1-091)

 

 "Bình-minh vừa buổi chợ đông,

 Bày trò bán thuốc hát ròng đời nay."

 (Q1.SGKNĐ-035-V1-364)

 

 "Lũ thầy đám hay bày trò khỉ,

 Mượn kinh-luân tụng mướn lấy tiền."

 (Q2.KDNK-062-V1-317)

 

BÀY TƯỜNG

 "Vì tình nhơn-loại mới vấn-vương,

 Thương đời lầm-lạc Lão bày tường."

 (02.xhOngTUNG.B2.h-243-V1-002)

 

 "Cắc-cớ vì đâu khéo vấn-vương,

 Đem lời Phật Thánh dám bày tường."

 (02.xhOngTUNG.B2.x-243-V2-002)

 

 "Thương lê-thứ bày tường trong đục,

 Mặc ý ai nghe phải thì làm."

 (Q2.KDNK-055-V1-085)

 

BẢY

 

BẢY ĐỜI

 "Ngày nào đắc được lục-thông,

 Vớt hồn cha mẹ, tổ-tông bảy đời."

 (04.choCoTauHao-371-V1-027)

 

BẢY MƯƠI

 "Nhớ lại bảy mươi năm trở ngược,

 Say mì lắm kẻ bán non-sông."

 (01.BanhMi-188-V1-007)

 

BẢY NGÀY

 "Ba bữa cờ trương còn hớn-hở,

 Bảy ngày nêu hạ hết lo nôn."

 (03.NgayTet-358-V1-030)

 

BẢY NIÊN

 "BẢY niên hòa địa nhơn hiền thu,

 NÚI ngự hoàng san tự Đỉnh-Chi."

 (01.VenManBiMat-210-V1-015)

 

BẢY NÚI

 "Chư sơn Bảy núi đều qui tựu,

 Thầy-tớ cảnh Tiên rõ mặt-mày."

 (02.VNonOngKet-242-V1-007)

 

 "Chừng Bảy-Núi lầu son lộ vẻ,

 Thì người già hóa trẻ dân ôi!"

 (01.xhLvTOT.h-190-V1-023)

 

 "Ngồi buồn nhớ chuyện xa-xăm,

 Dạo trong Bảy-Núi cười thầm sư-mang."

 (Q1.SGKNĐ-027-V1-088)

 

 "Ở đây một buổi ghe lui,

 Về trên bảy-núi ngùi-ngùi thương dân."

 (Q1.SGKNĐ-044-V1-714)

 

 "Trẻ già biến-hóa ai hay,

 Dạo trong Bảy-Núi chẳng nài công lao."

 (Q1.SGKNĐ-045-V1-724)

 

 "Lìa xa Bảy-Núi lần-lần,

 Xuống thuyền trực-chỉ lên gần Hà-Tiên."

 (Q1.SGKNĐ-045-V1-731)

 

 "Trên Bảy-Núi còn nhiều báu lạ,

 Rán tu tâm dưỡng tánh coi đời."

 (Q2.KDNK-054-V1-033)

 

 "Trên Năm-Non rồng phụng tốt tươi,

 Miền Bảy-Núi mà sau báu-quí."

 (Q2.KDNK-060-V1-272)

 

BẢY ÔNG

 "Còn bảy ông ngồi trơ mỏ chó,

 Lòng những lo sóng gió bất-kỳ."

 (08.nghiThinhvoiCaoUy-438-V1-005)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn