Từ trang 163 đến trang 173

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 6267)
Từ trang 163 đến trang 173

 

 
"Ngâm-nga việc khổ tới bên a,

 Bổn-phận tu-hiền phải lánh xa."

 (02.ToiMongMot-235-V1-038)

 

 "Tu-hành đâu kể nhục vinh,

 Ta làm bổn-phận ngạo khinh mặc đời."

 (02.ThuDaCuoi-344-V1-116)

 

 "Lo bổn-phận thảo ngay trọn-vẹn,

 Chừng lập đời không thẹn tấm thân."

 (03.VongBhoaN-365-V1-013)

 

 "Hổ mình là bực tu-mi,

 Chưa tròn bổn-phận mà ti-tôn mình."

 (Q3.SG-079-V1-362)

 

 "Hiền-nhơn bổn-phận tu-mi,

 Hãy mau thức-tỉnh kiếm thì huyền-cơ."

 (Q3.SG-082-V1-489)

 

 "Giúp đời đừng đợi trả ơn,

 Miễn tròn bổn-phận hay hơn bạc vàng."

 (Q3.SG-084-V1-554)

 

 "Tạo làm chi những trung với hiếu!

 Ấy là người bổn-phận phải trau."

 (Q4.GMTK-090-V1-034)

 

BỔN-SƯ

 "Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

 Cung-kính Phật, cung-kính Pháp, cung-kính Tăng."

 (04.choCoTauHao-370-V1-001)

 

 "NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

 (Q5.KT-140-V1-780)

 

BỔN-TÁNH

 "Huỳnh-long tự thế gần sanh-chúng,

 Bổn-tánh Hòa thôn Hảo dĩ đầu."

 (02.LyLich-281-V1-006)

 

 "Cỏ cùng cây điểu thú chim-muông,

 Nhơn với vật huờn lai bổn-tánh."

 (02.NangThoCamTu-323-V1-209)

 

 "Định thần dẹp hết tà tâm,

 Huờn lai bổn-tánh Thần khâm quỉ nhường."

 (02.ThuDaCuoi-344-V1-112)

 

BỔN-TÁNH HÒA THÔN HẢO DĨ ĐẦU

 "Huỳnh-long tự thế gần sanh-chúng,

 Bổn-tánh Hòa thôn Hảo dĩ đầu."

 (02.LyLich-281-V1-006)

 

BỐN

 

BỐN BÀI

 "Viết ra giảng-kệ bốn bài,

 Giã-từ trần-thế lui hài bôn-phi."

 (02.DanDoBonDao-275-V1-011)

 

 "Viết ra mới bốn bài thi

 Đặng cho trần-thế biết thì Thần-Tiên."

 (02.ĐeChonĐatBac-258-V1-033)

 

 "Bốn bài thơ đã làm xong,

 Văn-nho bàn-bạc nhiều ông lắc đầu."

 (02.ĐeChonĐatBac-258-V1-053)

 

BỐN BỀ

 "Ôi! khổ thảm bốn bề sóng dậy,

 Dòm lừng trời lửa cháy liên-miên."

 (02.DenLgNhonNghia-306-V1-072)

 

 "Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề,

 Bởi ác-đức nên không ai cứu."

 (Q4.GMTK-101-V1-441)

 

BỐN BỂ

 "Phận tu-hành đạm-bạc rau tương,

 Miễn cầu được an-khương bốn bể."

 (02.NangThoCamTu-320-V1-124)

 

 "Khí thiêng-liêng sông núi nhiệm-mầu,

 Un-đúc giống anh-hùng vang bốn bể."

 (08.ChiNamNhi-434-V1-009)

 

 "Đấng anh-hùng vang lừng bốn bể,

 Các sắc dân đều nể, đều vì."

 (08.TChuongCanhTinh-436-V1-017)

 

BỐN BIỂN

 "THƯỢNG thọ chúc cầu an bốn biển,

 ĐẲNG đẳng dưới trên sớm thuận-hòa."

 (01.29ThangChap-226-V1-059)

 

 "Bốn biển một nhà Cha: Phật, Thánh,

 Thì là dân-sự hết tàn ngang."

 (01.29ThangChap-226-V1-063)

 

 "Cùng no bốn biển một cha thôi,

 Bỏ dứt thói hư với tật tồi."

 (02.AiNguoiTriKy-332-V1-037)

 

 "Bằng-an bốn biển khỏi đua tranh,

 Bởi khắp bá-gia được chí lành."

 (02.DenLgNhonNghia-305-V1-028)

 

 "Mảng chờ trông bá-tánh thảnh-thơi,

 Khắp bốn biển liên dây Hòa-Hảo."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-072)

 

 "Điên tu cầu Quân-thánh rải ân,

 Chốn bốn biển dân lành được hưởng."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-076)

 

 "Miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển,

 Lưỡi mềm lời lớn dậy Rồng-Mây."

 (02.hvinhHangNga.h-325-V1-003)

 

 "Ấy là xong bốn biển hiệp một nhà,

 Không ganh-ghét dứt câu thù hận oán."

 (02.KhongBuonNgu-340-V1-048)

 

 "Nay ngu khờ len-lỏi hương-thôn,

 Sau đắc-Đạo tiếng đồn bốn biển."

 (02.NangThoCamTu-319-V1-092)

 

 "Khắp các nơi chư-quốc xưng thần,

 Trong bốn biển chúng dân lạc-nghiệp."

 (02.NangThoCamTu-323-V1-193)

 

 "Nhớ cả vạn dân trong bốn biển,

 Gặp hồi trụy-lạc Đạo càng xa."

 (02.NghiNhgNgayQua-338-V1-003)

 

 "Đến ngày nay còn rạng lấy danh,

 Khắp bốn biển dân lành sùng bái."

 (02.SaĐec-298-V1-012)

 

 "Cầu cho bốn biển bằng-an,

 Chúc câu lai-thới xóm làng vĩnh-miên."

 (02.XHTacCuongTho-282-V1-003)

 

 "Trượng-phu chí cả dọc-ngang,

 Dạo trong bốn biển mới trang Thánh-Hiền."

 (04.CamTac-374-V1-069)

 

 "Mong cho đời gặp lúc khải-ca,

 Trong bốn biển thái-bình mới toại."

 (Q4.GMTK-111-V1-794)

 

 "Phổ-hóa dân lành trong khắp chúng,

 Hoàn-cầu bốn-biển khắp danh bia."

 (02.DenLgNhonNghia-306-V1-067)

 

BỐN BỮA

 "Chay bốn bữa ấy là qui-tắc,

 Của kẻ Khùng chỉ dắt chúng-sanh."

 (Q4.GMTK-105-V1-591)

 

BỐN CHỮ

 "Đạo đời bốn chữ đây là gốc,

 Tà chánh xin nhờ tiếng ngọc-châu."

 (01.xhThayBaĐao.B3.x-212-V2-003)

 

 "Sắc của A-Di là Phật-Tổ,

 Bốn chữ xuống trần chớ ở đâu?"

 (02.xhOngTUNG.B1.h-243-V1-004)

 

BỐN CHỮ LONG CHÂU

 "Muốn xem bốn chữ Long-Châu,

 Bền gan sắt-đá sồng-nâu tu-trì."

 (02.TuGiaBonĐao-286-V1-059)

 

BỐN CHỮ XUỐNG PHÀM

 "Muốn đó gần đây giải mộng sầu,

 Bốn chữ xuống phàm chớ ở đâu."

 (01.xhThayBaĐao.B3.h-212-V1-006)

 

BỐN CUỐN

 "Đục trong bốn cuốn ngọn ngành,

 Khuyên đời trau-trỉa chữ lành cho xong."

 (02.DanDoBonDao-276-V1-053)

 

 "Giảng với kệ ra đà bốn cuốn,

 Ít có người khám rõ cơ-huyền."

 (02.DieuPhapQMinh-294-V1-145)

 

BỐN ĐIỀU

 "Bốn điều nếu đã làm xong,

 Cũng gìn chữ hiếu phục-tòng song-thân."

 (Q3.SG-075-V1-235)

 

BỐN KỲ

 "Việc chi mà phải đi trình-báo?

 Mỗi tháng bốn kỳ nhọc cẳng ông."

 (03.DiTrinhBao-359-V1-002)

 

BỐN LẠY

 "Đọc qua lời nguyện một bài,

 Lạy luôn bốn lạy tạ rày tông-gia."

 (02.TuGLgNhonNghia-328-V1-090)

 

BỐN LOÀI

 "Tiên, người đồng kính đạo Thầy,

 Cha lành hết cả bốn loài chúng-sanh."

 (04.CauChu.C13.dich-395-V1-004)

 

BỐN MA

 "Người tu-hành phải trừ nghiệp-chướng,

 Với bốn ma mới đặng an-nhàn."

 (Q4.GMTK-094-V1-198)

 

BỐN NGÀN TÁM VẠN

 "Phật thấy chén nước có trùng,

 Bốn ngàn tám vạn muốn dùng cho tinh."

 (04.CauChu.C16.dich-396-V1-002)

 

BỐN PHANG

 "Tâm-linh mắt Thánh xem ba cõi,

 Tánh hiển tai thần lóng bốn phang."

 (02.TinhBanTGian-354-V1-062)

 

BỐN PHÍA

 "Tai nghe bốn phía xe cùng ngựa,

 Mắt thấy chung quanh vách trắng ngà."

 (02.DemNgoi1Minh-345-V1-005)

 

 "Xác trần để lại làng Hòa,

 Lời thăm bốn phía Ngọc-tòa ta lui."

 (02.TuGiaBonĐao-288-V1-126)

 

 "Nhơn-dân bốn phía đương đồ-thán,

 Vui sướng chi mà lại tỉnh không?"

 (02.vinhOngDia-251-V1-003)

 

 "Phiên-binh bốn phía tứ vi,

 Kể sau cho xiết chuyện ni sau nầy."

 (Q3.SG-081-V1-425)

 

BỐN PHƯƠNG

 "Nên một nên hai còn bé tuổi,

 Mười lăm mười bảy bốn phương hay."

 (02.hvinhHangNga.b-325-V2-008)

 

 "Bốn phương đều đọc vậy thì,

 Cúi đầu bái tạ từ-bi Phật Trời."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-095)

 

 "Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực,

 Khua giọng vàng đánh thức bốn phương."

 (02.ThuDaCuoi-343-V1-062)

 

 "Bóng thỏ đà lu rạng mặt rồng,

 Bốn phương sĩ-tử nhóm càng đông."

 (02.xhNguyenTTan.B1.x-247-V2-002)

 

 "Bá-Nha hiệp mặt tao-đàn,

 Tử-Kỳ trổi-giọng khải-hoàn bốn phương."

 (02.XHTacCuongTho-282-V1-018)

 

 "Lòng thành thắp một tuần hương,

 Vái hồn liệt-sĩ bốn phương tựu về."

 (08.TeCSTVVuonThom-445-V1-044)

 

 "Đến chừng đó bốn phương có giặc,

 Khắp hoàn-cầu thiết-thiết tha-tha."

 (Q2.KDNK-054-V1-041)

 

BỐN-VÁCH

 "Người tránh xa mới gọi trí cao,

 Sa bốn-vách mang điều nhơ-nhuốc."

 (Q2.KDNK-059-V1-224)

 

BỘN

 

BỘN-BỀ

 "Nhìn cuộc thế bộn-bề sóng dậy,

 Cửa thiền-môn còn hỡi khóa then."

 (02.SaĐec-298-V1-001)

 

 "Tới lui bùa thuốc bộn-bề,

 Chơn dời khỏi cửa ra về phủi ơn."

 (02.TuGLgNhonNghia-327-V1-029)

 

 "Hùm beo tây tượng bộn-bề,

 Lại thêm ác-thú mãng-xà, rít to."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-317)

 

 "Khỏi đây đến chỗ bộn-bề,

 Rõ-ràng Bến-Lức đã kề bên ghe."

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-473)

 

 "Chợ nầy thiên-hạ bộn-bề,

 Kẻ nhún người trề chê mắm chẳng ngon."

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-483)

 

 "Kêu cơm bá-tánh nghe ghê,

 Thêm nói bộn-bề những việc về sau."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-530)

 

BÔNG

 

BÔNG HOA

 "Là lời truyền-giáo của Thầy,

 Bông hoa cầu Phật hiệp vầy đi chôn."

 (Q3.SG-078-V1-326)

 

BÔNG KIỂNG

 "Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ,

 Trồng bông kiểng giống chi hưởng nấy."

 (Q4.GMTK-097-V1-286)

 

BÔNG-LÔNG

 "Ngồi buồn nói chuyện bông-lông,

 Khắp trong trần-hạ máu hồng nhuộm rơi."

 (Q1.SGKNĐ-026-V1-051)

 

 "Nói ra những chuyện bông-lông,

 Trách trong lê-thứ không lòng từ-bi."

 (Q1.SGKNĐ-040-V1-569)

 

BÔNG TRÁI

 "Ruộng sâu đã cấy chờ bông trái,

 Thì sẽ ấm no thoát ngục-tù."

 (0K.LoVungHong-458-V1-003)

 

BÔNG TRỔ

 "Giống hiền xưa bây giờ mới tỉa,

 Dốc chờ ngày bông trổ thơm-tho."

 (02.NangThoCamTu-317-V1-026)

 

BỒNG

 

BỒNG-BẾ

 "Nhớ thuở nhỏ nhờ ơn bồng-bế,

 Nay được nên vai-vế trưởng thành."

 (02.NangThoCamTu-320-V1-109)

 

BỒNG CON

 "Cha nọ bồng con vợ khóc òa,

 Tan-nát xóm-diềng khổ dữ a!"

 (02.ĐeChonĐatBac-265-V1-262)

 

BỒNG-LAI

 "Muốn thấy người xưa phải vẹn mày,

 Nam-nhân hữu-chí kiến Bồng-lai."

 (01.choHChuBO-214-V1-018)

 

 "Bồng-Lai tại thế non dường sánh,

 Đẹp-đẽ cho Ta trổi nhạc thiều."

 (02.BacLieu-325-V1-003)

 

 "Dẹp mâm, dẹp chiếu cho tiêu tán,

 Theo dõi Bồng-Lai lánh cõi thiềng."

 (02.choHBoTHANH-314-V1-048)

 

 "Bồng-Lai Điên dại có ngôi,

 Tây-Phương Cực-Lạc Khùng ngồi tòa sen."

 (02.DanDoBonDao-275-V1-021)

 

 "Vẽ hình rồi lại vẽ mây,

 Vẽ tranh Thiên-tạo Bồng-Lai cảnh tình."

 (02.DenLgNhonNghia-304-V1-018)

 

 "Bồng-Lai như khứ khổ nan truyền,

 Cảm-tác quyền hồ tố thiện-duyên."

 (02.DietTienKhien-256-V1-001)

 

 "Cảnh dương-trần khó sánh Bồng-Lai,

 Về Tiên-cảnh say mùi rượu Thánh."

 (02.DieuPhapQMinh-291-V1-051)

 

 "Lớn ròng nạn ách phải vương,

 Muốn qua truông khổ tìm đường Bồng-Lai."

 (02.KGiauLPhuocThien-272-V1-050)

 

 "Quyết chèo thoàn đến chốn Bồng-Lai,

 Mới ngơi nghỉ tấm thân của Lão."

 (02.SaĐec-301-V1-099)

 

 "Thiên-địa tuần-huờn gom một mối,

 Phàm-trần vẹn kiếp kiến Bồng-Lai."

 (02.TinhBanTGian-354-V1-080)

 

 "Khuyên dạy dân-tình minh đạo-đức,

 Tu-hành được thấy cảnh Bồng-Lai(1)."

 (02.VNonOngKet-242-V1-016)

 

 "Thi tả cảnh Bồng-Lai tại thế,

 Mãi chần-chờ e trễ kỳ thi."

 (02.XHTacCuongTho-283-V1-045)

 

 "Ngày nay chẳng kể tấm thân ,

 Miễn cho bá-tánh được gần Bồng-Lai."

 (Q1.SGKNĐ-030-V1-192)

 

 "Chèo ghe rao việc gần xa,

 Bồng-Lai Tiên-Cảnh ai mà đi không?"

 (Q1.SGKNĐ-036-V1-420)

 

 "Thảm-thương bá-tánh lắm ôi!

 Bồng-Lai Tiên-cảnh rao rồi một khi."

 (Q1.SGKNĐ-041-V1-582)

 

 "Đi hoài chẳng có nghỉ-ngơi,

 Miệng cũng rao mời Tiên-cảnh Bồng-Lai."

 (Q1.SGKNĐ-041-V1-606)

 

 "Tứ-vi mây phủ nhiễu đoanh,

 Bồng-lai một cõi hữu danh chữ đề."

 (Q3.SG-069-V1-010)

 

 "Ta mang mình thịt xác trần,

 Ra tay dắt chúng được gần Bồng-Lai."

 (Q3.SG-071-V1-068)

 

 "Ước-mong dân khỏi nạn-tai,

 Dắt-dìu Tiên-cảnh Bồng-Lai nhiều người."

 (Q3.SG-083-V1-506)

 

 "Cầu cho mối Đạo hoằng-khai,

 Cầu cho trăm họ Bồng-Lai được gần."

 (Q5.KT-115-V1-016)

 

BỒNG-LAI TIÊN-CẢNH

 "Chèo ghe rao việc gần xa,

 Bồng-Lai Tiên-Cảnh ai mà đi không?"

 (Q1.SGKNĐ-036-V1-420)

 

 "Thảm-thương bá-tánh lắm ôi!

 Bồng-Lai Tiên-cảnh rao rồi một khi."

 (Q1.SGKNĐ-041-V1-582)

 

BỖNG

 

BỖNG DÔNG

 "Được gió nhẹ ngờ đâu dễ thở,

 Bỗng dông luồng âm khí nặng-nề."

 (02.NangThoCamTu-319-V1-066)

 

BỖNG ĐÂU

 "Bỗng đâu một tiếng la vang,

 Nắm tay ổng kéo chạy sang cạnh lề."

 (05.ĐichoivoiMaiVDau-407-V1-013)

 

BỖNG GẶP

 "Lần thứ tư vừa đi dạo mát,

 Bỗng gặp người tốt đẹp trang-nghiêm."

 (Q5.KT-122-V1-226)

 

BỖNG NGHE

 "Con thuyền đương lướt gió sương,

 Bỗng nghe tiếng khóc tư-lương ai-hoài."

 (Q1.SGKNĐ-043-V1-672)

 

BỖNG SA

 "Bạch-tượng từ ở chốn không trung,

 Bỗng sa xuống mình Bà hối-hả."

 (Q5.KT-119-V1-142)

 

BỖNG XUẤT

 "Phi phi bỗng xuất mặt Huỳnh-Long,

 Dụng lối Bá-Nha réo Lạc-Hồng."

 (01.ThiXuan-222-V1-029)

 

 "Liên-lụy trần mê bể ái-hà,

 Bỗng xuất thoàn tình mượn thi-ca."

 (02.ĐeChonĐatBac-264-V1-227)

 

BỘNG

 

BỘNG TO

 "Lòng ta gặp cảnh rối tơ vò,

 Gan ruột phổi phèo một bộng to."

 (02.ĐauNam-232-V1-022)

 

 

BƠ-VƠ

 "Mưa phùn lác-đác đượm bay,

 Canh tràng thơ-thẩn thân Thầy bơ-vơ."

 (02.BongHongtt-335-V1-014)

 

 "Người hiền nghe thấu ngẩn-ngơ,

 Đớn-đau sắp đến bơ-vơ một mình."

 (02.ĐeChonĐatBac-261-V1-138)

 

 "Chết rồi bỏ của bơ-vơ,

 Chi bằng làm phải truyện thơ ghi đời."

 (02.KGiauLPhuocThien-272-V1-059)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn