Đtb 58: Thiền Và Tịnh Song Tu

31 Tháng Bảy 200212:00 SA(Xem: 14996)
Đtb 58: Thiền Và Tịnh Song Tu
48 ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ
Nguyện Thứ 1.- Lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi, có địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 2.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, sau khi thọ chung, còn trở lại sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 3.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, thân chẳng màu vàng tất cả, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 4.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, thân hình có kẻ tốt nguời xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 5.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi chẳng có Túc-mạng-thông, ít nhất là biết rõ những việc trăm nghìn ức na-do-tha kiếp (vô số kiếp) thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 6.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên-nhãn-thông, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na-do-tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 7.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, chẳng được Thiên-nhĩ-thông, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na-do-tha thế giới, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 8.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi chẳng được Tha-tâm-thông, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh, trong trăm nghìn ức na-do-tha thế giới, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 9.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên, trong cõi nước tôi, chẳng đặng thần-túc thông, khoảng một niệm, ít nhất đi qua khỏi trăm nghìn ức na-do-tha thế giới thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 10.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 11.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, chẳng trụ định-tu, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 12.- Lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm nghìn na-do-tha thế giới, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 13.- Lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng trên trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 14.- Lúc tôi thành Phật, chúng Thanh-Văn trong cõi nước tôi, nếu có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng Bích-Chi-Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 15.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, thọ mạng còn hữu hạn, trừ nguời có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 16.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, còn có nguời nghe danh từ bất thiện, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 17.- Lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong thập phương thế giới, chẳng đều ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 18.- Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác; trừ kẻ tạo tội ngũ-nghịch, cũng hủy báng Chánh Pháp.

Nguyện Thứ 19.- Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát bồ đề tâm, tụ các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước nguời đó, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 20.- Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi, và tu các công-đức, chí tâm hồi-hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 21.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, tất cả chẳng đầy đủ ba muơi hai tướng đại nhơn, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 22.- Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ-tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh đều quyết đến bực Nhứt sanh bổ xử, trừ nguời có bổn nguyện riêng, tự tại hóa hiện, vì chúng sanh mà phát hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới, tu Bồ-tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô-thượng chánh-giác, siêu xuất công hạnh của các bực thông thường, hiện tiền tu tập Đại-nguyện của Phổ-hiền, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 23.- Lúc tôi thành Phật, các Bồ-tát trong cõi nước tôi, thừa thần lực của Phật, mà đi cúng dường thập phương chư Phật, trong khoảng thời gian một bữa ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na-do-tha thế giới, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 24.- Lúc tôi thành Phật, các Bồ-tát trong cõi nước tôi, khi ở trước thập phương chư Phật, hiện công đức của mình, muốn có những vật cúng-dường, nếu không được đúng như ý muốn, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 25.- Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ-tát trong cõi nước tôi, không được nhứt-thế-trí, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 26.- Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ-tát trong cõi nước tôi, chẳng đều được thân kim-cương Na-la-diên, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 27.- Lúc tôi thành Phật, thì trong cõi nước tôi, tất cả đồ dùng của nhơn thiên, hình sắc đều sáng đẹp sạch sẽ, rất tột vi diệu, không có thể tính biết, dầu là nguời được thiên-nhãn. Nếu có nguời biết danh số các đồ vật ấy được rõ ràng, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 28.- Lúc tôi thành Phật, nếu Bồ-tát trong cõi nước tôi, dầu là nguời ít công đức nhứt, chẳng thấy biết được cội cây đạo-tràng cao, bốn trăm muôn do tuần, vô lượng quang sắc, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 29.- Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ-tát trong cõi nước tôi, nếu thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 30.- Lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí-huệ biện-tài của Bồ-tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 31.- Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, các nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tư nghị thế giới ở muời phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như thế thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 32.- Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất tràn lên đến hư không, lầu nhà cung điện ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báu và trăm nghìn thứ hương, hiệp chung lại mà thành; vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như thế, tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 33.- Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở muời phương, được quang minh của tôi chiếu đến thân tâm họ, thời thân tâm họ mềm dịu nhẹ nhàng hơn thiên nhơn, nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 34.- Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở muời phương, nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp-nhẫn, cùng các môn thâm-tổng-trì, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 35.- Lúc tôi thành Phật, các nguời nữ trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở muời phương, vui mừng tin mãn phát Bồ-đề-tâm, nhàm ghét thân gái. Nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân nguời nữ nữa, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 36.- Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở muời phương, nghe danh hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh, mãi đến thành Phật. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 37.- Lúc tôi thành Phật, hàng nhơn thiên trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở muời phương, nghe danh hiệu tôi, cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tin mến tu Bồ Tát hạnh, thời chư thiên và nguời đời đều kính trọng nguời đó. Nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 38.- Lúc tôi thành Phật, hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp liền theo tâm niệm của nguời đó mà đến trên thân. Nếu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 39.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, hưởng thọ sự vui sướng không như vị Lậu tận Tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 40.- Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, tùy ý muốn thất vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở muời phương, thời liền được thấy rõ cả nơi trong cây báu, đúng theo ý muốn, như thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.
Nguyện Thứ 41.- Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhẫn đến lúc thành Phật, mà các căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 42.- Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát, ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thảy đều được giải thoát tam muội. Trụ tam muội đó, trong khoảng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghì chư Phật Thế Tôn, mà vẫn không mất chánh niệm. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 43.- Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sanh nhà Tôn quí, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 44.- Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi vui mừng hớn hở, tu Bồ Tát hạnh, tròn đủ công đức, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 45.- Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, đều đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tư nghì tất cả chư Phật. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 46.- Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong cõi nước tôi, muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 47.- Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác, nghe danh tôi mà chẳng được đến bực Bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.

Nguyện Thứ 48.- Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, mà chẳng liền được Đệ nhất âm hưởng nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng liền được bậc Bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi Chánh Giác.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn