Mục II : Sứ mạng hay nguyên nhân phát sinh phong trào Phật Giáo Hòa Hảo.

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 21777)
Mục II : Sứ mạng hay nguyên nhân phát sinh phong trào Phật Giáo Hòa Hảo.

Hoàn cảnh xã hội ít nhiều là điều kiện của sự xuất hiện và phát triển một tôn giáo. Riêng trường hợp Phật Giáo Hòa Hảo điều nầylại càng thiết yếu hơn.

 Nước Việt Nam trong những năm của tiền bán thế kỷ XX, dưới sự cai trị “bù nhìn” của chánh quyền Nam Triều và chánh sách hà khắc, lợi dụng… của chánh quyền thuộc địa đã tạo nên tình trạng suy sụp về mọi phương diện: chánh trị hủ bại, gò ép trong khuôn khổ chật hẹp; một chánh sách hành chánh quan liêu, nặng nề của Triều Nguyễn, bên cạnh âm mưu chia rẻ để thống trị của Pháp; nền kinh tế nông nghiệp cổ hủ, tiểu công nghệ chỉ có tính cách gia đình và bị Pháp cạnh tranh cơ hồ như phá sản, thương mại hạn hẹp “gà què ăn quẩn cối xay”; một chánh sách thuế vụ bốc lột và độc quyền của Thực Dân; trong khi dân chúng sống thiếu thốn, mê tín dị đoan, bị đầu độc, tâm lý sa sút, xã hội băng hoại… Lúc đó, chuộng hình thức, rỗng tuếch nội dung là đặc điểm của nền văn hóa đương thời trong thời kỳ tranh phân giữa cổ kim, đông tây… Phía tôn giáo, đạo Phật cũng đang bị lợi dụng và suy dần, nền móng Nho giáo lung lay…

 Trong tình trạng bi đát đó mà Đức Huỳnh Phú Sổ gọi là thời kỳ “Hạ ngươn mạt Pháp” và “cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan” Phật Giáo Hòa Hảo xuất hiện với sứ mạng: đem “Đuốc Từ Bi” đốt cháy mọi mê lầm để dẫn dắt dân Việt từ chỗ Đại bi đến Đại giác đứng lên làm cuộc cách mạng. Dù quyết tâm vun quén đạo Thích Ca nhưng lại phải cải cách tôn giáo cho phù hợp với hoàn cảnh và cũng không quên mặc khải chân lý, tìm đường cứu độ chúng sanh bằng “máy diệu huyền chuyển lập Hội Long Hoa … định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang”. Đồng thời võ trang tinh thần cho giống nòi với chủ nghĩa quốc gia để ngăn chận mọi luồng tư tưởng tà ngụy từ bốn phương….

 Nói một cách khác, Phật Giáo Hòa Hảo được khai sinh để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của quốc gia, xã hội và tôn giáo hầu thực hiện một cuộc cách mạng về tôn giáo, tiến dần đến sự cải cách tâm lý quần chúng nhất là nông dân trước hoàn cảnh mới. Tất cả chuẩn bị cho một cuộc cách mạng xã hội toàn diện trong đó không còn những tệ đoan, hủ bại và cùng khốn.

 Nhưng với sứ mạng phức tạp đó Phật Giáo Hòa Hảo có phải là một tôn giáo có giáo thuyết, có luật lệ, có lễ nghi … Những điều nầy sẽ được trình bày trong đoạn kế tiếp để cuối Chương tác giả trở lại nhận định lực lượng.

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn